Tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG trong Quý I năm 2015


(Taichinh) - Ngày 12 tháng 5 năm 2015, Bộ Tài chính có thông cáo báo chí về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG trong Quý I năm 2015 như sau:

1. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 31/12/2014: 4.055,360 tỷ đồng.

2. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/3/2015): 2.085,150 tỷ đồng.

3. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/3/2015): 3.303,646 tỷ đồng.

4. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG phát sinh: 6,784 tỷ đồng.

5. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I (đến hết ngày 31/3/2015): 2.843,648 tỷ đồng.