Tổng cục Dự trữ Nhà nước bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ


Trong những năm qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn quan tâm, tăng cường quản lý biên chế, cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Dự trữ Nhà nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Để bổ sung nguồn nhân lực kịp thời cho ngành Dự trữ Nhà nước trong giai đoạn mới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 và lựa chọn, bổ sung 284 công chức mới.

Hội nghị trao quyết định tuyển dụng công chức cơ quan Tổng cục DTNN  (ngày 28/7/2022).
Hội nghị trao quyết định tuyển dụng công chức cơ quan Tổng cục DTNN (ngày 28/7/2022).

Tổ chức tuyển dụng công chức đảm bảo đúng quy định

Có thể đánh giá, thời gian qua, bên cạnh công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy trong ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Lãnh đạo Tổng cục DTNN luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Tuy nhiên, với sự phát triển của ngành DTNN, hiện tại, số lượng công chức, viên chức, người lao động làm viêc tại các vụ, cục chức năng thuộc cơ quan Tổng cục, cũng như tại các Cục DTNN khu vực đang còn thiếu nhiều vị trí.

 Chính vì vậy, việc bổ sung cán bộ, công chức cho cơ quan Tổng cục và các Cục DTNN khu vực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn mạnh của Ngành là yêu cầu cấp thiết. Từ thực tế này, Tổng cục DTNN đã báo cáo và được Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 (tại Quyết định số 1573/QĐ-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 vào các vị trí trong các đơn vị là 579 chỉ tiêu, trong đó có 69 chỉ tiêu tại cơ quan Tổng cục DTNN và 510 chỉ tiêu tại 22 Cục DTNN khu vực.

Để công tác tuyển dụng công chức đảm bảo đúng quy định, đạt chất lượng, Tổng cục DTNN đã chuẩn bị và xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính như: Thông báo kế hoạch tuyển dụng; tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển; lập và thông báo kế hoạch thi tuyển; báo cáo Bộ Tài chính kế hoạch thi để giám sát kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục DTNN...

Trong quá trình tuyển dụng, Tổng cục DTNN đã thành lập Hội đồng tuyển dụng, do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển dụng đã thành lập các Ban và Tổ giúp việc để chuẩn bị về các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; ban hành các văn bản cần thiết để hướng dẫn và quy định trong tổ chức kỳ thi.

Cùng với đó, Hội đồng tuyển dụng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện (cơ sở vật chất; giám thị coi thi) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để tổ chức thi tuyển theo 2 vòng đảm bảo đúng quy định.

Đánh giá về kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh cho biết: Việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức là nhằm tuyển chọn những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngành DTNN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bổ sung kịp thời số lượng công chức mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã công bố kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021. Kết quả cụ thể: có 284 thí sinh trúng tuyển (trong đó, tại Tổng cục là 59 người, tại các Cục DTNN khu vực là 225 người).

Đến nay, tại cơ quan Tổng cục, có 56 thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Tổng cục DTNN đã ban hành quyết định tuyển dụng, phân công đơn vị công tác đối với từng thí sinh. Mới đây, Tổng cục DTNN đã tổ chức Hội nghị trao quyết định tuyển dụng cho 56 thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi tuyển công chức năm 2021 vào làm việc tại các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục DTNN.

Phát biểu tại hội nghị này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Bùi Thúy Ngọc cho biết, qua xem xét hồ sơ, các công chức mới tuyển dụng đều được đào tạo bài bản, tốt nghiệp loại Khá, Giỏi, Xuất sắc. Lãnh đạo Tổng cục DTNN kỳ vọng, các tân công chức sẽ phát huy được chuyên môn đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của các đơn vị tại cơ quan Tổng cục DTNN.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tổng cục DTNN đã quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ đối với các công chức tập sự và thủ trưởng các đơn vị. Đối với công chức tập sự phải thực hiện nghiêm các quy định của Luật Cán bộ, công chức; thực hiện đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nội quy, quy chế làm việc của Tổng cục; nỗ lực nghiên cứu các quy định, quy trình nghiệp vụ của ngành DTNN; nhanh chóng tiếp cận và giải quyết công việc.

Đối với thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục DTNN có trách nhiệm tiếp nhận và phân công công việc đối với các thí sinh trúng tuyển; cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự.

Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, các đơn vị phải cử người thực hiện chế độ tập sự tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm.

Đối với 225 thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị tổ chức trao quyết định tuyển dụng, phân công đơn vị công tác đối với từng thí sinh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, qua công tác tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức cho thấy, Tổng cục DTNN đã kịp thời bổ sung 284 cán bộ công chức mới vào làm việc tại các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và các Cục DTNN khu vực. Đặc biệt, số lượng cán bộ công chức mới này được kỳ vọng sẽ giúp các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành DTNN phát triển ổn định, bền vững.

*Theo Thùy Linh - Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 8/2022.