Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

PV.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ ngày 14/10/2021 ban hành quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày ký.

Tiêu chuẩn, định mức phải đáp ứng nhu cầu sử dụng của đơn vị, của hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Tiêu chuẩn, định mức phải đáp ứng nhu cầu sử dụng của đơn vị, của hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ ngày 14/10/2021, việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công phải tuân thủ quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính. Tiêu chuẩn, định mức tài sản công được xây dựng định kỳ ba năm một lần trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Hàng năm, sau khi hoàn tất việc kiểm kê, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, các đơn vị tổ chức thực hiện rà soát tiêu chuẩn, định mức hiện hành để kịp thời đề xuất điều chỉnh nếu có nhu cầu. Tiêu chuẩn, định mức phải đáp ứng nhu cầu sử dụng của đơn vị, của hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu và mức giá mua tối đa phải đảm bảo có tối thiểu 02 sản phẩm của 02 hãng sản xuất đáp ứng (trừ trường hợp vũ khí quân dụng theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)...

Các đơn vị đề xuất tiêu chuẩn, định mức phải căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hoá qua biên giới, tình hình thực tế của các nhiệm vụ chuyên môn... để đề xuất tiêu chuẩn, định mức phù hợp, hiệu quả và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình. Các đơn vị chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, định mức đảm bảo khách quan, minh bạch và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, rà soát của mình. Đơn vị và cá nhân vi phạm quy trình tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định...

Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ ngày 14/10/2021 của Tổng cục Hải quan cũng quy định rõ quy trình xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy vi tính, máy in chuyên dùng phục vụ công tác quản lý hành chính; Quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan, phục vụ công tác chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, phòng chống ma túy từ đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản; Quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan, phục vụ công tác chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, phòng chống ma túy từ đơn vị chuyên môn; Quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công phục vụ công tác phân tích, phân loại, kiểm định...