Tổng cục Hải quan hướng dẫn C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền

Cẩm Linh

Liên quan đến vướng mắc C/O mẫu E trong trường hợp người được ủy quyền, mới đây Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4553/TCHQ-GSQL hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đối với C/O mẫu E thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 và công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2017 của Tổng cục Hải quan.

Đối với C/O mẫu E thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương, việc xử lý thực hiện theo 02 trường hợp sau:

Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền cho đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E tuân thủ đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E (nhà sản xuất của Trung Quốc có thể khai báo thông tin tại ô số 11 và phải khai báo tên và địa chỉ của đại lý xuất khẩu tại ô số 7) thì cơ quan Hải quan kiểm tra, xem xét và chấp nhận C/O theo quy định nếu không có nghi ngờ gì khác về xuất xứ.

Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E không đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E thì cơ quan Hải quan từ chối C/O mẫu E.