Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch cải cách thuế giai đoạn 2019-2020


Triển khai Kế hoạch cải cách thuế giai đoạn 2019-2020, mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 216/QĐ-TCT ngày 13/3/2019 với những mục tiêu cơ bản như tăng cường công tác tuyên truyển hỗ trợ; công tác thanh kiểm tra; đăng ký kê khai nộp thuế và công tác quản lý nợ thuế.

Giai đoạn 2019-2020 sẽ xây dựng bộ tiêu chí rủi ro trong công tác quản lý nợ thuế và đánh giá kết quả thực hiện.
Giai đoạn 2019-2020 sẽ xây dựng bộ tiêu chí rủi ro trong công tác quản lý nợ thuế và đánh giá kết quả thực hiện.

Về công tác tuyên truyền hỗ trợ

Phải hoàn thiện các dịch vụ công điện tử để hỗ trợ người nộp thuế. Phấn đấu tối thiểu 80% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hỗ trợ điện tử. Cơ quan Thuế sẽ cung cấp các dịch vụ tra cứu thông tin 24/24 giờ dưới nhiều hình thức (điện thoại, tin nhắn SMS) để người nộp thuế có thể dễ dàng tra cứu các thông tin về nghĩa vụ của mình. 

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp cần triển khai hiệu quả dịch vụ một cửa điện tử và hỗ trợ trực tuyến tập trung thông qua việc thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật để giải đáp các yêu cầu hỗ trợ của người nộp thuế một cách tự động.

Để phát triển dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan Thuế sẽ xây dựng và đưa vào áp dụng quy chế phối hợp với các cơ quan đơn vị ngoài ngành Thuế. Ngoài ra, cơ quan Thuế sẽ thường xuyên tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế, từ đó ban hành và công khai công văn chấn chỉnh hoạt động của cơ quan thuế các cấp, trên cơ sở kết quả đánh giá.

Đối với công tác thanh kiểm tra

Trong giai đoạn này sẽ ban hành và áp dụng bộ tiêu chuẩn cán bộ, công chức thực hiện công tác thanh kiểm tra; tổ chức thi sát hạch kiến thức và kỹ năng thanh kiểm tra cho 100% công chức. Áp dụng tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc gắn với luân phiên, luân chuyển cán bộ giữa các phòng.

Bên cạnh đó, để đổi mới toàn diện hoạt động thanh kiểm tra theo hướng thống nhất, hiện đại, chính quy, ngành thuế sẽ rà soát và hệ thống lại các quy định về thanh kiểm tra, tổng hợp các vướng mắc và kiến nghị sửa đổi bổ sung; đồng thời xây dựng và thực hiện các chương trình thanh kiểm tra phù hợp với từng nhóm đối tượng theo chuyên ngành.

Về công tác đăng ký kê khai nộp thuế

Sẽ thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung chính sách về đăng ký thuế phù hợp định hướng cải cách hành chính và thông lệ quốc tế; hoàn thiện cơ sở dữ liệu định danh người nộp thuế đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời.

Ngành thuế sẽ ban hành bộ tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá rủi ro để phục vụ công tác quản lý; phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh xây dựng cơ chế phối hợp cấp mã số duy nhất về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; triển khai mở rộng khai thuế điện tử cho cá nhân có hoạt động cho thuê nhà và lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô, xe máy.

Đối với công tác quản lý nợ thuế

Trong giai đoạn 2019-2020 sẽ xây dựng bộ tiêu chí rủi ro trong công tác quản lý nợ thuế và đánh giá kế quả thực hiện. Ngành thuế sẽ nghiên cứu một số phương pháp dự báo số tiền thuế nợ; phân tích, thiết kế ứng dụng công nghệ thông tin về phương pháp dự báo số tiền thuế nợ và áp dụng thí điểm ở một số cơ quan thuế.

Hàng năm sẽ thực hiện đào tạo kỹ năng quản lý thu tiền thuế nợ cho 15% công chức làm việc ở bộ phận quản lý nợ các cấp trong ngành thuế.