Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Tránh đồng nhất việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước với thực hiện cổ phần hóa

PV.

Ngày 28/2/2022, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 57/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ Về Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025".

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Thông báo số 57/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Bộ Tài chính trong việc chuẩn bị, xây dựng và trình Đề án cơ cấu lại DNNN; các cơ quan cơ bản đồng tình với các nội dung của Đề án và có nhiều ý kiến tham gia xác đáng.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến các đại biểu dự họp tập trung vào phạm vi cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để hoàn thiện đề án và dự thảo quyết định, trình Phó Thủ tướng Lê Minh Khái xem xét, quyết định trong tháng 2/2022.

Theo đó, cần lưu ý tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, bảo đảm kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, DNNN làm nòng cốt, ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của DN theo các chủ trương của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc thực hiện cơ cấu lại DNNN cần tránh đồng nhất việc cơ cấu lại với thực hiện cổ phần hóa DN; Cơ cấu lại có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những DN yếu kém, thua lỗ; duy trì, củng cố và phát triển các DN sản xuất, kinh doanh hiệu quả, các tập đoàn, tổng công ty có thương hiệu tốt. Cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, đơn giản hóa, tránh rườm rà, lãng phí để đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DN.

Đối với công tác cổ phần hóa, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, không làm mất thương hiệu, bản sắc DN; đánh giá, xác định đầy đủ các nguồn lực về vốn, đất đai, thương hiệu trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị DN, điều chỉnh phương thức quản trị DN, cạnh tranh theo cơ chế thị trường; có giải pháp cụ thể, rõ ràng để phân bổ hiệu quả nguồn lực của Nhà nước; tối ưu hóa các nguồn lực về vốn, đất đai, thương hiệu… tại DN; quản lý chặt chẽ vốn, tài sản nhà nước, vốn, tài sản DN theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền chủ động hơn cho DN gắn với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong DN, thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra. Công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong công tác cán bộ, có quy định về khen thưởng, xử phạt nghiêm minh gắn với trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quản lý, điều hành DN.

Phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương; phân định rõ nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, có kết quả cụ thể trong tổ chức thực hiện các nội dung cơ cấu lại DN. Hàng quý, sáu tháng, hàng năm thực hiện rà soát, báo cáo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phù hợp với thực tế triển khai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tổ chức sơ kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, trình Ban chấp hành Trung ương.