KBNN Ninh Binh:

Triển khai hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước

PV.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN); đồng thời thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ và hiệu quả. Phát huy kết quả đạt được, trong quý II/2022, KBNN Ninh Binh tiếp tục triển khai 05 giải pháp trọng tâm góp phần thực hiện.

KBNN Ninh Binh tiếp tục triển khai 05 giải pháp trọng tâm
KBNN Ninh Binh tiếp tục triển khai 05 giải pháp trọng tâm

Thời gian qua, KBNN Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; xử lý nhanh các giao dịch nộp NSNN; hạch toán kịp thời, phân chia chính xác theo tỷ lệ quy định cho các cấp ngân sách.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên rà soát tỷ lệ điều tiết các khoản thu NSNN giữa các cấp NSNN; các khoản thu chưa đủ thông tin để hạch toán thu NSNN đã thực hiện tra soát cơ quan thu theo đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế....

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, trong quý I/2022, KBNN Ninh Bình đã thực hiện thu NSNN là 5.652 tỷ đồng, đạt 28 % dự toán năm 2022.

Cùng với nhiệm vụ thu NSNN, KBNN Ninh Bình đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả. Cụ thể, đối với chi thường xuyên, đơn vị đã thực hiện kiểm soát chi 2.733 tỷ đồng (Chi ngân sách địa phương là 1.689 tỷ đồng bằng 24,3% dự toán năm 2022; Chi ngân sách Trung ương là 1.044 tỷ đồng bằng 28,7% dự toán giao 2022).

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31/03/2022, đơn vị đã thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư niên độ năm 2022 là 1.416 tỷ đồng, đạt 22 % kế hoạch vốn.

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị trong hệ thống KBNN Ninh Bình đã phát hiện 8.829 món chi do chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết.

Phát huy kết quả đạt được, trong quý II/2022, KBNN Ninh Binh tiếp tục triển khai các giải pháp sau

Một là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2022; thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Hai là, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, KBNN... trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định gắn với thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra quy trình nghiệp vụ trong công tác kiểm soát chi theo đúng quy định.

Bốn là, thực hiện nghiêm các qui định về mở, quản lý và sử dụng tài khoản; quản lý và điều hành ngân quĩ đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt và an toàn, phục vụ kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả qua hệ thống KBNN.

Năm là, thực hiện nghiêm các qui định đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu và tổ chức thực hiện nâng cấp trang thiết bị, phần mềm, đánh giá công tác an toàn bảo mật thông tin nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mặt hoạt động nghiệp vụ KBNN