Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Theo nhandan.com.vn

Trong không khí rộn ràng đón chào mùa xuân mới, hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đã lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Cách đây 89 năm, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã tiến hành hội nghị hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, cách mạng Việt Nam vững bước vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, làm nên thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong nghèo nàn và lạc hậu, giữa bộn bề gian khó do hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, sự bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, Đảng ta luôn giữ vững, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khởi xướng và lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ tốt đẹp như ngày nay, đời sống của nhân dân ở mọi miền Tổ quốc, dù là vùng sâu, vùng xa hay nơi khó khăn nhất cũng không ngừng được cải thiện; bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, các vùng nông thôn ngày càng đổi mới; uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định vững chắc.

Thực tiễn phát triển đất nước 89 năm qua đã minh chứng và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và chính trong thực tiễn phong phú, muôn màu ấy, Đảng luôn được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo cách mạng thành công, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng là dịp chúng ta tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; đồng thời khắc ghi và phát huy cao độ giá trị những bài học kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ngày nay, trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh thuận lợi, thời cơ và vận hội mới, đất nước ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng không ngừng trưởng thành, vững mạnh, nhưng cũng còn nhiều vấn đề đặt ra cần chỉnh đốn, khắc phục. Để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ, hơn bao giờ hết, mỗi tổ chức đảng hãy cùng toàn Đảng quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn. Đó là yêu cầu của Đảng, là mong muốn và kỳ vọng thiết tha của nhân dân.

Thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, từng cán bộ, đảng viên dù ở cương vị công tác nào hãy nêu cao quyết tâm, biến tình cảm, niềm tin yêu đối với Đảng thành hành động, việc làm cụ thể; thực hiện tốt Quy định trách nhiệm nêu gương và coi đây là việc làm tự giác, thường xuyên trong công tác và cuộc sống hằng ngày, nói đi đôi với làm, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán chuyên quyền, quan liêu, xa rời nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát thực tiễn cuộc sống, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về nhân dân, phục vụ nhân dân; chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực và trách nhiệm, gương mẫu về mọi mặt, thật sự là công bộc của dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy của hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ và Nhà nước.

Năm nay, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng đúng vào những ngày đồng bào cả nước đang tất bật, hân hoan, phấn khởi đón chào năm mới Kỷ Hợi 2019. Một mùa xuân mới đã tỏa lan trên khắp các nẻo đường đất nước với những nhịp điệu vui tươi, tin tưởng, ấm nồng, quyện ý Đảng với lòng dân, tiếp bước chặng đường mới.

Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện chung sức, đồng lòng, mang khí thế mới của mùa xuân, tinh thần, quyết tâm mới của Đảng, năng động, sáng tạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Xin gửi trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng!