Trường hợp nào nhà thầu được bổ sung tài liệu chứng minh năng lực?

PV.

Trả lời ý kiến của ông Doãn Văn Tuân (Bắc Giang) về những kiến nghị có liên quan đến việc nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình, Bộ Kế hoạch đầu tư có hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện 2 hợp đồng tương tự, nội dung hợp đồng tương tự được kê khai theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu kê khai một số hợp đồng tương tự theo mẫu yêu cầu của hồ sơ mời thầu và đã kèm theo các tài liệu liên quan đến các hợp đồng tương tự đó. Ngoài ra, nhà thầu còn kê khai danh mục một số hợp đồng đã và đang thực hiện trong một bảng tổng hợp khác (các hợp đồng này hồ sơ mời thầu không yêu cầu nhà thầu phải kê khai, hồ sơ dự thầu cũng không gửi kèm theo các tài liệu liên quan đến hợp đồng).

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung bản sao hợp đồng, biên bản nghiệm thu của một số hợp đồng thuộc danh mục các hợp đồng nhà thầu đã và đang thực hiện (nêu trên) để làm rõ và sử dụng các hợp đồng này để đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu mà không phải là các hợp đồng tương tự nhà thầu đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

Ông Tuân hỏi, việc làm rõ của bên mời thầu như nêu ở trên có được xem là thay thế nội dung dự thầu mà nhà thầu đã đề xuất và có đúng quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu.

Đối với trường hợp của ông Tuân nêu, nếu thực tế nhà thầu đã thực hiện hợp đồng tương tự đối với gói thầu đang xét nhưng thiếu tài liệu chứng minh thì được phép làm rõ theo nguyên tắc nêu trên.