Truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường

PV.

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Công đoàn Bộ Tài chính đề ra tại Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Thanh niên Hải quan Quảng Ninh hưởng ứng chiến dịch "Hãy làm sạch biển". Ảnh: internet
Thanh niên Hải quan Quảng Ninh hưởng ứng chiến dịch "Hãy làm sạch biển". Ảnh: internet

Theo đó, Công đoàn Bộ Tài chính sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở; cung cấp thông tin cho đoàn viên, người lao động về giá trị văn hóa sống xanh, lối sống xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, cải thiện môi trường làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Bộ Tài chính đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chiến lược; ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền. 

Kế hoạch cũng đề ra việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nhận thức, kỹ năng về tăng trưởng xanh cho đoàn viên, người lao động; chuyên mục phổ biến mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đồng thời, nhân rộng các mô hình công đoàn vận động đoàn viên, người lao động tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Để truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, Công đoàn Bộ Tài chính và các cấp công đoàn trực thuộc cũng tăng cường các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động về môi trường hàng năm. Bên cạnh đó, tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả và các tác động đến nhận thức và thực hành tăng trưởng xanh của đoàn viên, người lao động, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.