Từ 01/7/2019, chính thức áp dụng quy định mới về tuyển dụng công chức không qua thi tuyển


Từ ngày 1/7/2019, đối tượng tuyển dụng công chức không qua thi tuyển chính thức thực hiện theo quy định được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức… và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Kể từ ngày 1/7/2019, đối tượng tuyển dụng công chức không qua thi cử theo Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP thực hiện theo quy định được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể, chỉ còn hai đối tượng được tuyển dụng công chức không qua thi cử, đó là:

Thứ nhất, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

Thứ hai, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 05 năm trong lực lượng vũ trang hoặc làm công tác cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức.

Trong đó, người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 60 tháng (không kể thời gian thử việc) là: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng tại công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, giám đốc, Phó giám đố) tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Như vậy, trước đây, các trường hợp đặc biệt được tuyển dụng không qua thi tuyển còn có thủ khoa các trường đại học trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài. Nhưng từ ngày 01/7/2019, các đối tượng này không còn được hưởng đặc quyền tuyển thẳng.