Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

PV.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBCK.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định TTHC trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định TTHC trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, Kế hoạch này nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, góp phần nâng cao chất lượng cải cách TTHC; tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Bên cạnh đó, cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định TTHC trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đặc biệt là những TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp (DN). Cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số với mục tiêu lấy người dân, DN làm trung tâm để phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, DN là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Việc ban hành Kế hoạch này cũng nhằm mục tiêu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình tham gia ý kiến và thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, đảm bảo chỉ ban hành những TTHC cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC, đặc biệt là các TTHC liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, DN.

Tại Kế hoạch này, UBCKNN cũng đặt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ngay những TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của DN, người dân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển DN.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ người dân, DN ngày một tốt hơn; Thực hiện công bố, công khai TTHC đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính theo đúng quy chế, đảm bảo tính hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cải cách TTHC, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài ngành đẩy mạnh tuyên truyền cải cách TTHC trong lĩnh vực tài chính nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức.

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC năm 2023, ngành Chứng khoán sẽ tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Kiểm soát việc ban hành TTHC; Công bố, công khai TTHC; Rà soát, đánh giá TTHC; Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC; Phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...