Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng đầu năm 2018

Theo Tổng cục Thống kê

Vận tải hành khách tháng Năm ước tính đạt 382,2 triệu lượt khách, tăng 1,6% so với tháng trước và 16,9 tỷ lượt khách, tăng 1,7%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, vận tải hành khách đạt 1.874,5triệu lượt khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và 82,8 tỷ lượt khách, tăng 11,2%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 1.768,9 triệu lượt khách, tăng 10,6% và 57,6 tỷ lượt khách, tăng 11,2%; đường thủy nội địa đạt 78,7 triệu lượt khách, tăng 6,1% và 1,5 tỷ lượt khách, tăng 6,3%; đường biển đạt 3 triệu lượt khách, tăng 6,9% và 179,5 triệu lượt khách, tăng 7,5%; đường hàng không đạt khá với 20,3 triệu lượt khách, tăng 14% và 22 tỷ lượt khách, tăng 12,8%; riêng vận tải đường sắt đạt 3,5 triệu lượt khách, giảm 11,4% và 1,5 tỷ lượt khách, giảm 6%.

Vận tải hàng hóa tháng Năm ước tính đạt 135 triệu tấn, tăng 1,2% so với tháng  trước và 25,1 tỷ tấn, tăng 1,3%. Tính chung 5 tháng, vận tải hàng hóa đạt 659,9 triệu tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước và 122,5 tỷ tấn, tăng 6,4%, trong đó vận tải trong nước đạt 646 triệu tấn, tăng 9,9% và 65,7 tỷ tấn, tăng 9,1%; vận tải ngoài nước đạt 13,9 triệu tấn, tăng 1,8% và 56,7 tỷ tấn, tăng 3,4%. 

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 509,4 triệu tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước và 33,6 tỷ tấn, tăng 9,9%; đường thủy nội địa đạt 116,5 triệu tấn, tăng 7,7% và 24,6 tỷ tấn, tăng 7,2%; đường biển đạt 31,5 triệu tấn, tăng 4,7% và 62,4 tỷ tấn, tăng 4,1%; đường sắt đạt 2,4 triệu tấn, tăng 5,9% và 1,6 tỷ tấn, tăng 13,9%; đường hàng không đạt 112 nghìn tấn, tăng 10,9% và 293,7 triệu tấn, tăng 9,5%.