VCB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 0,6%

PV.

(Tài chính) Theo các nội dung đã công bố, Vietcombank đặt kế hoạch năm 2013 với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế 12%. Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đặt mục tiêu 5.800 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2013 - 2018, Vietcombank dự kiến đạt các chỉ tiêu tăng trưởng tổng tài sản 9-12%/năm, tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng 12-16%/năm, tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế 12-16%/năm, ROE 12-15%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tỷ lệ an toàn vốn 10-12%.

Về tình hình hoạt động năm 2012, Vietcombank đạt tổng tài sản 414.475 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và đạt 96% kế hoạch; huy động từ nền kinh tế đạt 303.924 tỷ đồng, vượt 6,5% kế hoạch. Nợ xấu là 2,4%; hệ số an toàn vốn tối thiểu đạt mức 14,83%. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.764 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch và tăng nhẹ 1,17% so 2011. Lợi nhuận sau thuế 4.271 tỷ đồng.