VINARE chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh

Theo VINARE

(Tài chính) Năm 2012 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những hậu quả của khủng hoảng tài chính, nợ công châu Âu và những bất ổn vĩ mô trong nội tại nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GDP ở mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn: tín dụng bị thắt chặt, hàng tồn kho tăng cao, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm sút. Nợ xấu của ngân hàng trở thành mối quan ngại lớn của nền kinh tế, thị trường bất động sản tiếp tục tình trạng khó khăn.

VINARE chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh
Trong năm 2013, VINARE tiếp tục hoàn thiện quá trình tái cấu trúc bộ máy. Nguồn: Internet
Vượt khó năm 2012

Thị trường bảo hiểm Việt Nam không duy trì dược đà tăng trưởng cao như những năm trước. Song trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, những kết quả đạt được là đáng khích lệ: tổng doanh thu phí đạt 40.693 tỷ VND, tăng 11,25% so với năm 2011.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh: nhu cầu và khả năng thanh toán phí bảo hiểm giảm sút, đặc biệt là ở các nghiệp vụ truyền thống như xây dựng lắp đặt, tài sản, tàu biển, hàng hóa vận chuyển,... Vì thế, tốc độ tăng trưởng của bảo hiểm phi nhân thọ chỉ đạt 10,7% và là mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường bảo hiểm, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã có nhiều nỗ lực về mọi mặt nhằm hoàn thành kế hoạch đã được Hội đồng quản trị giao năm 2012.

Trong lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm: Năm 2012, Tổng Công ty đạt 1.608 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm, đạt 100% kế hoạch và tăng trưởng 13,3% so với năm 2011. Trong bối cảnh tình hình cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm tiếp tục diễn ra gay gắt, Tổng công ty tiếp tục thực hiện chủ trương đặt hiệu quả kinh doanh lên hàng đầu, tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, nhất là đối với nghiệp vụ Tài sản. Chi tiêu Phí giữ lại của Tổng công ty đạt 646 tỷ VND, tăng 32,9% so với năm trước.

Về tình hình tổn thất, nghiệp vụ Tài sản chưa có cải thiện đáng kể so với 2011. Trong khi đó, tình hình tổn thất của nghiệp vụ Kỹ thuật có chiều hướng gia tăng so với các năm trước. Các hợp đồng nhận từ nước ngoài cùng có kết quả không tốt do ảnh hưởng của thiên tai: lũ lụt ở Thái Lan, bão ở Hàn Quốc,...

Lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ của VINARE đạt 38 tỷ VND, tăng 14,5% so với năm 2011. Việc thay đổi phương án trích lập dự phòng cho các tổn thất đã xảy ra nhưng chưa được thông báo (IBNR) theo hướng thận trọng hơn có ảnh hưởng đến kết quả lợi tức nghiệp vụ trong năm 2012.

Để đạt được kết quả như trên, bên cạnh yếu tố tăng cường hợp tác và cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng, VINARE tiếp tục trung thành với chủ trương: kiểm soát chặt chẽ rủi ro nhận tái bảo hiểm, thu xếp tái bảo hiểm an toàn hiệu quá, phù hợp với khả năng tài chính. Đặc biệt là hiện thực hóa các nội dung hợp tác chiến lược VINARE-Swiss Re nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong lĩnh vực hoạt động đầu tư, thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác trong năm 2012 đạt 295 tỷ VND, tăng 12% so với năm trước. Hoạt động đầu tư an toàn, không có thất thoát hoặc công nợ khó đòi. Kết quả hoạt động đầu tư trong năm 2012 chịu ảnh hưởng của lãi suất huy động giảm mạnh trên thị trường tiền tệ. Tổng công ty tiếp tục chủ trương phân bổ tài sản đầu tư theo hướng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả sinh lời cao và thiết lập hệ thống công cụ kiểm soát rủi ro.

Tổng lợi nhuận trước thuế của VINARE năm 2012 đạt 333 tỷ VND, tăng 5,7% so với năm 2011. Giá trị Tổng tài sản của VINARE đạt 4.049 tỷ VND. Kết dư vốn chủ sở hữu đạt 2.228 tỷ VND.

Trong năm 2012, thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thí điểm Bảo hiểm Nông nghiệp, VINARE đã đạt 86,8 tỷ VND doanh thu phí nhận tái bảo hiểm Nông nghiệp. Doanh thu phí giữ lại đạt 8,3 tỷ VND. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tổn thất trong lĩnh vực thuỷ sản, kết quả kinh doanh Bảo hiểm Nông nghiệp thí điểm hiện đang lỗ 19,7 tỷ VND.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2013

Mặc dù tình hình kinh tế đã có dấu hiệu cải thiện trong những tháng cuối năm 2012, bước sang năm 2013, Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với một số thách thức chủ yếu như: bất ổn về môi trường kinh doanh, suy giảm về cầu tiêu dùng, tình hình nợ xấu của ngân hàng, thị trường bất động sản chưa vượt qua giai đoạn khó khăn,.... Dự báo tăng trưởng GDP ở mức khoảng 5,3%. Theo dự báo của Cục Quản lý và Giám sát Báo hiểm, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 10 - 12%, tập trung chủ yếu ở các sản phẩm bảo hiểm cá nhân. Thị trường vẫn tiếp tục cạnh tranh quyết liệt ở tất cả các dịch vụ bảo hiểm, tái bảo hiểm. Theo đánh giá của VINARE và các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, các dịch vụ có tái bảo hiểm trong năm 2013 hầu hết sẽ tăng trưởng âm.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch doanh thu phí nhận năm 2013 của Tổng công ty (chưa bao gồm nghiệp vụ bảo hiềm Nông nghiệp thí điểm) giảm 12% so với năm trước, dự kiến đạt 1.412 tỷ VND. Doanh thu phí nhận bảo hiểm Nông nghiệp thí điểm dự kiến đạt 180 tỷ VND. Tổng công ty tiếp tục chủ trương kiểm soát chặt chẽ chất lượng rủi ro (trong và ngoài nước), nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, không chạy đua theo doanh số và thị phần. VINARE tiếp tục tham gia phối hợp cùng các doanh nghiệp bảo hiểm gốc để triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm Nông nghiệp, bảo hiểm Tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm Năng lượng hạt nhân, nghiên cứu khả năng thành lập quỹ bảo hiểm thiên tai cho toàn ngành.

Trong lĩnh vực đầu tư, Tổng công ty tiến hành rà soát lại chiến lược phân bổ đầu tư theo hướng an toàn, hiệu quả bền vững, nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro trong; hoạt động đầu tư. Thu nhập thuần hoạt động đầu tư và tài chính dự kiến đạt 263 tỷ VND. Lợi tức trước thuế dự kiến đạt 360 tỷ VND (không bao gồm kết quả kinh doanh thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp và ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá).

Tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Swiss Re, VINARE đang nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh: năng lực cung cấp sản phẩm, năng lực quản lý, củng cố tiềm lực tài chính và năng lực bảo hiểm, xây dựng hệ thống IT hiện đại và nâng cao năng lực đầu tư.

Trong năm 2013, VINARE tiếp tục hoàn thiện quá trình tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu chuyên môn hóa và kiểm soát hữu hiệu, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động để thích ứng với những thay đổi cả môi trường kinh doanh trong nước và trên thế giới.