Vận dụng mô hình Dupont trong phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp phi tài chính

Vận dụng mô hình Dupont trong phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp phi tài chính

Nghiên cứu này vận dụng mô hình phân tích tài chính Dupont để phân tích hiệu quả kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2017-2022. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự ảnh hưởng của tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) và vòng quay tổng tài sản (TAT) có ảnh hưởng tích cực lên hiệu quả kinh doanh được đo lường qua chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), trong đó ảnh hưởng của ROS lên ROA mạnh hơn của TAT. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở quan trọng trong việc đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các công ty.
Chất lượng báo cáo tài chính và hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Chất lượng báo cáo tài chính và hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động chất lượng báo cáo tài chính (BCTC) đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Từ kết quảnghiên cứu, tác giả đề xuất phương pháp đánh giá ảnh hưởng của chất lượng BCTC và khoa học công nghệ đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng BCTC, hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Lý luận cơ sở đo lường phát triển kinh tế tư nhân

Lý luận cơ sở đo lường phát triển kinh tế tư nhân

Đo lường kết quả tham gia của khu vực kinh tế tư nhân là thước đo khách quan nhằm theo dõi kết quả hợp tác, phát triển nền kinh tế của đất nước khi có sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Việc đo lường này được thể hiện qua hai góc nhìn: Đo lường hiệu suất và hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân; Đo lường môi trường kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân được cải thiện, trong đó, môi trường kinh doanh cải thiện được xem là bước trung gian tác động đến khu vực kinh tế tư nhân, gia tăng đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Tác động của chi phí quảng cáo đến hiệu quả kinh doanh

Tác động của chi phí quảng cáo đến hiệu quả kinh doanh

Mục đích nghiên cứu là nhằm tìm hiểu tác động của chi phí quảng cáo đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng (Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi - FGLS) để ước lượng mức độ ảnh hưởng của chi phí quảng cáo và các yếu tố kiểm soát đến hiệu quả kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí quảng cáo, tăng trưởng doanh thu, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu.
Giải pháp nào quản lý hiệu quả hàng tồn kho, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí?

Giải pháp nào quản lý hiệu quả hàng tồn kho, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí?

Một hệ thống quản lý hàng tồn kho hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và tối đa hóa doanh số bán hàng. Đồng thời, nó còn đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên tục, đều đặn theo đúng kế hoạch, đảm bảo có đủ hàng hoá, thành phẩm để cung ứng ra thị trường. Vậy giải pháp nào giúp doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho hiệu quả?
Hợp tác xã gia tăng hiệu quả kinh doanh nhờ ứng dụng số

Hợp tác xã gia tăng hiệu quả kinh doanh nhờ ứng dụng số

Ðể tiếp cận thị trường hiệu quả trong bối cảnh mới, nhiều hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) ở TP. Cần Thơ đã tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kết hợp ứng dụng số để truy xuất nguồn gốc sản phẩm… Qua đó, không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm trên thị trường, mà còn gia tăng hiệu quả kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên.
Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam

Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, vai trò của doanh nghiệp xây dựng nói chung, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng trong việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất cho các đơn vị của nền kinh tế là không thể thiếu. Tăng hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sẽ góp phần tiết kiệm chi phí xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong nền kinh tế. Tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng là chủ đề được nhiều chủ thể quản lý quan tâm. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam trong thời gian tới là vấn đề tác giả đề cập, trao đổi cụ thể trong bài viết.
Không phải cổ phần hóa là cái gì cũng bán!

Không phải cổ phần hóa là cái gì cũng bán!

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần rà soát danh mục các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà Nhà nước dự kiến sẽ cổ phần hóa đến năm 2025 trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.