Xác định vùng khó khăn được miễn, giảm thuế sử dụng đất

Theo chinhphu.vn

Việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để thực hiện việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo phản ánh của ông Đặng Văn Tuấn, huyện Văn Yên là huyện thuộc tỉnh Yên Bái, là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015. Nhưng trong đó có 10 xã thuộc huyện Văn Yên là xã có địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được Chính phủ công nhận tại Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006, Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 và Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 19/5/2008; Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013.

Ông Tuấn hỏi, 10 xã thuộc huyện Văn Yên là xã có địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phát sinh tại đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không hay chỉ được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phát sinh tại đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn?

Theo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thì quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011: “1. Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 9 và Khoản 1, Khoản 2, Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12, tại Khoản 4 Điều 9 quy định về miễn thuế đối với: “4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”; Khoản 2 Điều 10 quy định giảm 50% số thuế phải nộp đối với: “2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”.

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàng một số Điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

“Điều 8. Miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc miễn, giảm thuế

Đối tượng miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Một số nội dung được quy định cụ thể như sau:

1. Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 9 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Tại Điểm 14 Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ”.

Căn cứ các quy định trên, việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để thực hiện việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 và Khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Do vậy, nếu 10 xã của huyện Văn Yên thuộc danh mục các xã đặc biệt khó khăn quy định tại các Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006, Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007, Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 19/5/2008, Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.