Xây dựng Đề án hợp nhất hai Sở giao dịch chứng khoán

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 5/2014, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Xây dựng Đề án hợp nhất hai Sở giao dịch chứng khoán
Sở GDCK Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Nguồn: internet

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Sở giao dịch chứng khoán là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước- đơn vị chủ trì của Đề án thì việc thành lập một Sở giao dịch chứng khoán duy nhất góp phần tập trung huy động vốn cho đầu tư phát triển thông qua việc cổ phần hoá, niêm yết cổ phiếu và đảm bảo sự thống nhất quản lý của Nhà nước, cũng như tiết kiệm nguồn lực xã hội, góp phần nâng cao quy mô thị trường chứng khoán.

Cụ thể, lộ trình của việc hợp nhất gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất (2015 – 2020): Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động quy mô lớn dưới hình thức công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, hoạt động dựa trên nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao là chính, lấy thu bù chi, có tích lũy cho đầu tư phát triển thay vì cơ chế hoạt động hoàn toàn vì mục tiêu lợi nhuận. Bộ Tài chính là đại diện chủ sở hữu của Nhà nước tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Giai đoạn 2 (sau năm 2020): Tổ chức Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam theo mô hình Công ty cổ phần nhà nước sở hữu chi phối từ 75-90%. Các công ty chứng khoán thành viên trên thị trường sẽ được mua 10-25% cổ phần. Việc cổ phần hóa sẽ góp phần thu hút vốn đầu tư, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước cũng như cải cách quản trị điều hành theo mô hình hiện đại.