Tổng cục Hải quan:

Xây dựng, hoàn thiện chính sách đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục quy định

Minh Hà

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã chủ động phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan như các Bộ, Ngành, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản và đảm bảo thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, các văn bản đã được Tổng cục Hải quan xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền như: Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 198/TTr-BTC ngày 01/11/2021 đối với dự thảo Nghị định - lần 2); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (Đã giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Công văn số 12546/BTC-TCHQ ngày 02/11/2021); Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử (đã trình Bộ Tài chính hồ sơ dự thảo Nghị định để lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp); Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia (Hiện đang triển khai xây dựng dự thảo Nghị định)...

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 16/11/2021, Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện lại dự thảo Thông tư “quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch COVID-19”. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan trước khi trình ký ban hành.

Liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; báo cáo Bộ Tài chính kết quả rà soát, đề xuất xây dựng Đề án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, đề xuất phương án thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ.

Về kiểm soát thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp Dự án TFP hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động của thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.