Xem xét lại việc giám định và áp mã mặt hàng Sikaproof Membrane

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 6321/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2012 trả lời công ty Sika Hữu hạn Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Đồng Nai) về việc xem xét lại việc giám định và áp mã mặt hàng Sikaproof Membrane

Trước đó, Công ty Sika Hữu hạn Việt Nam đã có công văn số 12.008/CV-XNK ngày 02/11/2012 gửi Tổng cục Hải quan hỏi về việc đề nghị xem xét kết quả giám định và áp mã mặt hàng Sikaproof Membrance. Trả lời câu hỏi này của Công ty Sika Hữu hạn Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Điều 6 - Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính thì căn cứ phân loại hàng hóa phải đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật... Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cung cấp tờ khai Hải quan 2508/NKD05 ngày 09/04/2012 và các tờ khai Hải quan khác có liên quan đến mặt hàng trên để Tổng cục Hải quan có căn cứ để hướng dẫn.