Xử lý thuế đối với các trường hợp nợ C/O?

Nghi Kiều

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 6277/TCHQ-TXNK ngày 09/11/2012 trả lời Cục Hải quan TP.Hà Nội, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế đối với các trường hợp nợ C/O của một số doanh nghiệp.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 1325/HQHN-TXNK ngày 20/6/2012, số 1685/HQHN-TXNK ngày 31/7/2012 của Cục Hải quan TP.Hà Nội và công văn số 1948/HQHCM-GSQL ngày 28/6/2012, số 2682/HQHCM-TXNK ngày 21/8/2012 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc rà soát báo cáo số liệu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/05/2012 đối với mặt hàng thép Bo nhập khẩu khai báo C/O form E và C/O form VJ để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt nhưng không xuất trình C/O khi làm thủ tục hải quan mà có công văn xin nợ C/O.

Hiện nay, theo báo cáo nêu tại các công văn trên thì Cục Hải quan TP.Hà Nội và Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh vẫn còn doanh nghiệp có tờ khai xin nợ C/O form E và C/O form VJ. Để đảm bảo xử lý tình trạng tồn đọng tiền thuế do nợ C/O khi nhập khẩu thép Bo, Tổng cục Hải quan yêu cầu, thực hiện đúng quy định tại:

- Mục 3.5 Phần I của Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007: “Trường hợp người khai chưa nộp C/O ưu đãi đặc biệt tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu thỏa mãn các điều kiện khác quy định tại Mục I của Thông tư này, thì tạm tính thuế theo mức thuế suất MFN. Khi người khai hai quan nộp bổ sung C/O ưu đãi đặc biệt hợp lệ theo mục II của Thông tư này thì cơ quan hải quan tính lại thuế theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt”.

- Mục 5.2 Phần  II của Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007: “Trường hợp chưa nộp được C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, nếu có lý do chính đáng và người khai hải quan có văn bản đề nghị được chậm nộp C/O ưu đãi đặc biệt, cam kết nộp C/O đúng trong thời hạn cho phép thì Chi cục trưởng Hải quan quyết định gia hạn thời gian nộp C/O trong thời hạn không quá 30 ngày từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp người khai hải quan nộp C/O quá thời hạn 30 ngày đã được cho phép chậm nộp, nếu C/O còn hiệu lực và phù hợp với bộ chứng từ, với kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (trong trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế) thì cơ quan hải quan vẫn chấp nhận và áp dụng thues suất ưu đãi đặc biệt cho lô hàng nhập khẩu, đồng thời tổ chức thực hiện các biện pháp sau đối với đối tượng vi phạm”.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp khi làm thủ tục hải hải quan đã có văn bản đề nghị được chậm nộp C/O ưu đãi đặc biệt thì đôn đốc các doanh nghiệp nộp đúng thời hạn.

Trong thời gian được chậm nộp C/O, các lô hàng nhập khẩu phải được tính thuế theo mức thuế suất MFN; cơ quan Hải quan chỉ xét xem tính lại thuế theo thuế suất ưu đãi đặc biệt khi doanh nghiệp nộp bổ sung C/O đúng thời hạn quy định hoặc trong thời hạn còn hiệu lực của C/O.