07 nội dung trọng tâm thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính

Trường Văn

Ngày 5/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2110/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Tài chính đã đề ra 07 nội dung, giải pháp trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Tài chính giai đoạn 2021-2025.
Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Tài chính giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch triển khai thi đua giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của bộ, ngành Tài chính về công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Cùng với đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong ngành Tài chính trong tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; gắn thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn ngành Tài chính trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng…, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kế hoạch đề ra 07 nội dung, giải pháp trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

Một là, thường xuyên, liên tục quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị số 19/CT-TTg trong toàn Ngành; tập trung xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Hai là, phát động, tổ chức triển khai phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả bám sát nội dung, chỉ tiêu thi đua và chủ đề thi đua của Bộ Tài chính “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị tài chính quốc gia, đảm bảo an toàn, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo định hướng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Ba là, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt.

Theo đó, các đơn vị ngành Tài chính xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giải đoạn 2021-2025, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến.

Hằng năm, mỗi đơn vị ngành Tài chính cần lựa chọn, giới thiệu ít nhất một điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện (tập thể hoặc cá nhân) báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính để lựa chọn nêu gương, phổ biến và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong ngành Tài chính.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Để thực hiện tốt nội dung này, các đơn vị trong ngành Tài chính phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Sáu là, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Bảy là, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung cao độ, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Theo kế hoạch của Bộ Tài chính, phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến ngày 31/12/2025. Hàng năm, các đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua của từng đơn vị trong toàn Ngành; kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch.