07 trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường với nước thải


Nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong 07 trường hợp. Nguồn: internet
Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong 07 trường hợp. Nguồn: internet

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP nêu rõ, miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong 07 trường hợp sau:

Một là, nước xả ra từ các nhà máy thủy điện.

Hai là, nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra.

Ba là, nước thải sinh hoạt của: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã; Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch; Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường, thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng.

Bốn là, nước làm mát (theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường) không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng.

Năm là, nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn.

Sáu là, nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân.

Bảy là, nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị (theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải) đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.