Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Đây là khoản thu mới và dự kiến trước mắt chỉ quy định người nộp phí là các cơ sở xả khí thải như các doanh nghiệp sản xuất gang thép, luyện kim, sản xuất hóa chất vô cơ; phân bón vô cơ; thuốc bảo vệ thực vật hóa học; lọc, hóa dầu; tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; nhiệt điện; sản xuất xi măng...
Đề xuất điều chỉnh phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản

Đề xuất điều chỉnh phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản

Bộ Tài chính đã xây dựng, hoàn thiện và đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức phí này nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, hạn chế khai thác manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả, khuyến khích sử dụng vật liệu khác thay thế khoáng sản.
Điều chỉnh phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản, hạn chế tác động xấu đến môi trường

Điều chỉnh phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản, hạn chế tác động xấu đến môi trường

Bộ Tài chính đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Dự thảo nghị định với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự đồng bộ, khắc phục hạn chế của chính sách hiện hành, từng bước hạn chế tác động xấu đến môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Bàn về các phương án thu phí bảo vệ môi trường  đối với khí thải ở Việt Nam

Bàn về các phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở Việt Nam

Phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là một trong những công cụ kinh tế nhằm góp phần phòng, chống ô nhiễm không khí. Ở Việt Nam, phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là một khoản phí trong Danh mục phí, lệ phí quy định bởi Luật Phí và lệ phí nhưng chưa có quy định pháp luật cụ thể để hiện thực hóa khoản thu này.