10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013

Theo kinhtetrunguong.vn

(Tài chính) Năm 2013 đã ghi dấu mốc nhiều điểm nhấn quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương, là những khởi đầu hết sức thuận lợi trong điều kiện Ban mới được tái lập, tập trung xây dựng cơ sở, nền tảng và tạo đà cho những năm tiếp theo trong quá trình vừa triển khai thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao theo Quyết định số 161-QĐ/TW ngày 28/12/2012 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương. Trang Thông tin điện tử bình chọn 10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013:

1. Ban Kinh tế Trung ương được tái lập và đi vào hoạt động
10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013 - Ảnh 1
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định Trưởng Ban cho GS., TS. Vương Đình Huệ

Ban Kinh tế Trung ương chính thức đi vào hoạt động năm đầu năm 2013 theo Quyết định số 160-QĐ/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị thành lập Ban Kinh tế Trung ương với chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.
 
2. Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung cán bộ, đưa các hoạt động của Ban nhanh chóng đi vào nề nếp
10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013 - Ảnh 2
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho các đồng chí Phó Trưởng ban

Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm 2013 theo 5 nhóm chức năng, nhiệm vụ được giao, có tính đến năm 2014 và cả nhiệm kỳ; ban hành các quy chế, quy định hoạt động của Ban, đặc biệt là tập trung xây dựng đề án tuyển dụng cán bộ năm 2013, triển khai kịp thời bảo đảm hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự các đơn vị thuộc Ban. Kiện toàn đầy đủ 8 vụ, đơn vị chức năng và bố trí cán bộ theo biên chế; hoạt động của Ban đã sớm đi vào nề nếp và phát huy tốt hiệu quả công tác.
 
3. Sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với hoạt động của Ban
10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013 - Ảnh 3
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng các đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách và kiêm nhiệm được bổ nhiệm

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, Ban Kinh tế Trung ương luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vừa định hướng, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban trong thời gian tới, vừa là nguồn khích lệ, động viên to lớn đối với mỗi cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Ban Kinh tế Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt, những ngày cuối năm 2013, Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm, điều động và bổ nhiệm hai đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách và 3 đồng chí Phó Trưởng ban kiêm nhiệm (3 đồng chí thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính). 
 
4. Hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2013 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, con người cũng như mối quan hệ công tác hầu như phải bắt tay xây dựng từ đầu
10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013 - Ảnh 4
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì cuộc làm việc của Ban chỉ đạo tổng kết vấn đề phát triển nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa và vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - 2 trong số 10 vấn đề tổng kết lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016)

Năm 2013, Ban đã chủ trì, tham gia nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế - xã hội; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội; Thẩm định các đề án về kinh tế - xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng; Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng về kinh tế - xã hội; Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
 
5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể
10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013 - Ảnh 5
Đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa XI

Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương đã sớm được thành lập và đi vào hoạt động. Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương căn cứ Điều lệ, quy định của Đảng và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đã triển khai thực hiện các công việc trọng tâm của Đảng ủy cơ quan như xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ mới của Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương; phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thành lập, kiện toàn các chi bộ trực thuộc; lãnh đạo, chỉ đạo việc thành lập, kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và tổ chức thực hiện tốt công tác chuyên môn và chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Các tổ chức đoàn thể cũng phát huy cao độ hiệu quả hoạt động, tập hợp quần chúng, động viên cán bộ, nhân viên tích cực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác đảng cũng như công tác đoàn thể.
 
6. Xây dựng và phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học
10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013 - Ảnh 6
Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương ký thỏa thuận hợp tác giữa Ban và trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ban sớm xác định để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao thì cùng với việc nỗ lực, phấn đấu của lãnh đạo và cán bộ, công chức trong Ban, phải phát huy cao độ sự thu hút trí tuệ ở ngoài Ban. Để thu hút được những tinh hoa của đất nước (kể cả quốc tế), trước hết là trong nước, cần có sự phối hợp tốt giữa Ban Kinh tế Trung ương các ngành, địa phương và cơ sở nghiên cứu, trường đại học.

Sự phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương với các cơ quan, đơn vị mang lại hiệu quả tích cực cho mỗi bên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và góp phần vào sự nghiệp chung. 
 
7.  Xây dựng hệ thống cộng tác viên và tranh thủ trí tuệ của đội ngũ cán bộ đầy tâm huyết này trong các hoạt động tham mưu, nghiên cứu của Ban
10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013 - Ảnh 7
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại Hội nghị Cộng tác viên của Ban Kinh tế Trung ương tháng 8/2013

Ban đã sớm xây dựng được hệ thống cộng tác viên đa dạng, bao gồm các nhà khoa học, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là rất tâm huyết và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước và sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, theo các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời, xây dựng cơ chế hợp tác linh hoạt, cung cấp thông tin phù hợp. 
 
8. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các quan hệ hợp tác quốc tế
10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013 - Ảnh 8
GS., TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với bà Caroline Atkinson, Phó trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ về kinh tế quốc tế

Ngay từ những ngày đầu năm 2013, Ban đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch đoàn ra và tổ chức đón tiếp và làm việc có hiệu quả đối với các đoàn khách quốc tế. Chủ đề làm việc của các đoàn công tác nước ngoài và tiếp khách quốc tế đều bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ban về công tác tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách và thẩm định các đề án kinh tế - xã hội cũng như triển khai các hoạt đọng nghiên cứu của Ban.

Cùng với những thông tin và kinh nghiệm tiếp thu được trong các hoạt động hợp tác này, đã góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, quảng bá hình ảnh quốc tế, hơn nữa để thắt chặt thêm mối quan hệ, cũng như tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp hoạt động của các nước và tổ chức quốc tế… 
 
9. Tham gia tích cực với các bộ, ngành và địa phương trong quá trình xây dựng định hướng phát triển cũng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành và địa phương
10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013 - Ảnh 9
Đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái
 
Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng đối với các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương cũng vừa là quá trình phối hợp công tác chặt chẽ, đóng góp tích cực đối với các bộ, ngành về những đề án phát triển hay đối với các tỉnh ủy, thành ủy về định hướng, cũng như xây dựng cơ chế đặc thù để phát triển kinh tế địa phương.
 
10. Vị thế của Ban được khẳng định và ngày càng nâng cao
10 điểm nhấn tiêu biểu của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2013 - Ảnh 10
Tập thể Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Những kết quả tham mưu, nghiên cứu, thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp nhận cũng như những tham góp của Ban đối với các bộ, ban ngành trung ương và địa phương ngày càng nhiều. Mối quan hệ phối hợp công tác của Ban đối với các cơ quan, đơn vị ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Mối quan tâm của các tổ chức quốc tế tới Ban ngày càng nhiều hơn, lớn hơn.