10 tháng, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ đọng đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ

Việt Dũng

Trên cơ sở chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2021 được giao, cơ quan Thuế các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thu nợ thuế. Tính đến hết tháng 10, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ đọng ước đạt 23.100 tỷ đồng, đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ giao.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Báo cáo Tổng cục Thuế cho thấy, 10 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ đọng ước đạt 23.100 tỷ đồng, đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ giao. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ước đạt 4.925 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 10/2021 ước đạt 29.080 tỷ đồng, trong đó, khoanh nợ là 25.682 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là 3.398 tỷ đồng.

Trong 02 tháng cuối năm cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 đến 140.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu tối thiểu 70.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách thì trong những tháng cuối năm Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện nhiều giải pháp như: rà soát, nắm bắt nguồn thu; phân tích, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh và xây dựng kịch bản thu chi tiết theo từng tháng 11, 12/2021 đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế,  bám sát diễn biến thu, đánh giá, dự báo tình hình thu, từ đó tham mưu Lãnh đạo Tổng cục Thuế phương án điều hành thu ngân sách phù hợp.

Đặc biệt, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung đôn đốc, thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỷ đồng; trong đó, thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2021 được Tổng cục Thuế giao, cơ quan Thuế các cấp sẽ tiếp tục phân công, giao nhiệm vụ thu nợ đối với người nộp thuế có số nợ thuế lớn đến từng phòng quản lý, lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế, công chức quản lý nợ thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ ngành liên quan như: Công an, Ngân hàng, Toà án, Quản lý thị trường, Kế hoạch và Đầu tư... trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản tiền nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiếp tục xử lý nợ theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị quyết số 94/2019/QH14...