3.020 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ thuế trong 6 tháng đầu năm

Việt Dũng

Ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế địa phương rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng, tập trung phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng của dịch bệnh, tìm giải pháp hỗ trợ và áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp, đảm bảo công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện ban hành 304 quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 35.118 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 853 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, nợ thuế không còn khả năng thu giảm mạnh so với cùng kỳ 2020 là do cơ quan Thuế các cấp thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. Kết quả xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, tổng số tiền thuế nợ được khoanh nợ là 2.172 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 là 1.783 tỷ đồng và khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 là 389 tỷ đồng.

Về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp được xóa là 1.470 tỷ đồng. Trong đó, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 là 1.467 tỷ đồng; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế là 3,5 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế khẳng định, để đạt được kết quả tích cực này còn có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương mà trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã sát sao chỉ đạo các sở, ngành địa phương phối hợp với cơ quan thuế trong công tác xử lý nợ xấu thời gian qua.

Số liệu tổng hợp cho thấy, tính từ ngày 01/7/2020, ngày Nghị quyết được áp dụng, đến hết tháng 6/2021, các địa phương đã ban hành 960 quyết định xóa nợ cho 119.509 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 3.020 tỷ đồng. 

Bên cạnh những giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, để giải quyết tình trạng nhiều người nộp thuế không bị tác động bởi Covid-19 nhưng lợi dụng dịch bệnh để chây ỳ, chậm nộp tiền thuế, ngành Thuế cũng chỉ đạo cơ quan quan thuế các cấp tập trung phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng của dịch bệnh, tìm giải pháp hỗ trợ và áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp, đảm bảo công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế.

Cục Thuế các địa phương thường xuyên công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý kiên quyết các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ, nợ thuế không thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Hàng tháng, các Cục Thuế lập danh sách và công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên địa bàn quản lý.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thuế cũng thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của cơ quan Thuế đối với 62.666 người nộp thuế chây ỳ, nợ thuế không nộp tiền thuế đúng hạn với tổng số tiền thuế nợ là 67.620 tỷ đồng.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xử lý nợ đọng thuế, trực tiếp chỉ đạo xử lý nợ đọng đối với các doanh nghiệp nợ lớn. Hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện đôn đốc và thông báo bổ sung những trường hợp nợ mới phát sinh, nợ thuế tăng cao để Cục Thuế tổ chức đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ quan thuế các cấp và người nộp thuế trong việc xử lý nợ đọng thuế...

Theo Tổng cục Thuế, tính đến 30/6, tổng tiền nợ thuế mà ngành Thuế đang quản lý là 115.983 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý, đang trình cấp có thẩm quyền xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/6/2021 là 105.315 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ.