3 hình thức tổ chức lại tổ chức tín dụng

Theo chinhphu.vn

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng dưới các hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đối tượng áp dụng Thông tư này gồm các tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại, công ty tài chính và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức lại tổ chức tín dụng.

Thông tư quy định, các trường hợp tổ chức lại tổ chức tín dụng gồm: sáp nhập, hợp nhất và chuyển đổi hình thức pháp lý tổ chức tín dụng.

Cụ thể, các trường hợp sáp nhập tổ chức tín dụng gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính sáp nhập vào một ngân hàng thương mại; công ty tài chính sáp nhập vào một công ty tài chính.

Việc hợp nhất tổ chức tín dụng gồm các trường hợp sau: ngân hàng thương mại hợp nhất ngân hàng thương mại thành một ngân hàng thương mại; ngân hàng thương mại hợp nhất công ty tài chính thành một ngân hàng thương mại; công ty tài chính hợp nhất công ty tài chính thành một công ty tài chính.

Các trường hợp chuyển đổi hình thức pháp lý tổ chức tín dụng gồm: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành công ty cổ phần và ngược lại; ngân hàng thương mại, công ty tài chính chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên và ngược lại.

Phạm vi hoạt động sau khi tổ chức lại

Thông tư nêu rõ, phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng sau tổ chức lại phải phù hợp với phạm vi hoạt động của từng loại hình tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng sau sáp nhập là các hoạt động của tổ chức tín dụng nhận sáp nhập. Tổ chức tín dụng sau sáp nhập được bổ sung hoạt động của tổ chức tín dụng bị sáp nhập nếu đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng hợp nhất là các hoạt động của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất nếu tổ chức tín dụng hợp nhất đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý là các hoạt động của tổ chức tín dụng được chuyển đổi hình thức pháp lý.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, tổ chức tín dụng sau tổ chức lại phải công bố trên phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước, trên một tờ báo viết hằng ngày trên toàn quốc trong 3 số liên tiếp hoặc báo điện tử Việt Nam trong thời hạn 7 ngày làm việc và phải niêm yết tại trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch và các đơn vị trực thuộc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2016.