37.000 tỷ đồng được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý


Tính đến ngày 30/6, cơ quan này kiến nghị xử lý tài chính 37.513,4 tỷ đồng (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2018 ), trong đó, thu về ngân sách Nhà nước (NSNN) 9.029,1 tỷ đồng, giảm chi NSNN 10.076,4 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 18.407,9 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 37.000 tỷ đồng.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 37.000 tỷ đồng.

Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho thấy, toàn ngành đã triển khai 126/220 cuộc kiểm toán (đạt 57,2%), kết thúc kiểm toán 108/220 cuộc, phát hành 53/246 báo cáo kiểm toán.

Các cuộc kiểm toán đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, 100% các cuộc kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng quy định.

Ngoài ra, KTNN đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 với kết quả xử lý tài chính 92.499 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi NSNN 44.466 tỷ đồng, tăng 18,39% so với năm 2017 (37.556 tỷ đồng).

Qua kiểm toán,  KTNN đã kiến nghị sửa đổi, thay thế 160 văn bản pháp luật không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, thanh tra KTNN đã hoàn thành nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 và 2 cuộc thanh tra đột xuất  nhằm kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm toán.

KTNN đã chuyển 2 vụ việc sang cơ quan điều tra, cung cấp 31 báo cáo kiểm toán cho các cơ quan Trung ương, Ban Nội chính, Chính phủ và Quốc hội.

Trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã tiếp nhận 35 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị gồm: 14 đơn tố cáo, 7 đơn khiếu nại, 12 đơn không thuộc thẩm quyền của KTNN (thanh tra KTNN đã tham  mưu xử lý theo quy định của pháp luật), 2 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Tổng KTNN chỉ đạo xử lý theo quy định.

Đáng chú ý là các kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các trường đại học công lập, thực hiện hợp đồng BT, BOT, quản lý thuế xuất nhập khẩu, quản lý tài nguyên khoáng sản, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.