4 tháng, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư 328,7 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế


Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm đã đạt 401,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2018. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 328,7 nghìn tỷ đồng, tăng 26,5%.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng đầu năm 2019 cho thấy, tính từ đấu năm đến hết tháng 4, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 44,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 401,9 nghìn tỷ đồng,tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2018.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 83,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 44,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17%. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 31,2% so cùng kỳ năm 2018. 

Cùng với đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 328,7 nghìn tỷ đồng, tăng 26,5%.