5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong quý IV/2014

PV.

(Tài chính) Ngành Tài chính đã đi được ba phần tư chặng đường điều hành tài chính - ngân sách và thực hiện nhiều biện pháp để khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, giúp nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn. Kế thừa các thành tựu đạt được trong 3 quý đầu năm, đồng thời, tăng cường thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, phát triển, thực hiện được các chỉ tiêu dự toán NSNN năm 2014 do Quốc hội giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành, trong mấy tháng cuối năm, phải gấp rút triển khai các hoạt động để hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Ngành Tài chính sẽ triển khai các biện pháp để thúc đầy sản xuất, ổn định kinh vĩ mô. Nguồn: internet
Ngành Tài chính sẽ triển khai các biện pháp để thúc đầy sản xuất, ổn định kinh vĩ mô. Nguồn: internet

 1. Quyết liệt triển khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước:

Mặc dù nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện NSNN. Do vậy, Ngành cần tiếp tục theo dõi diễn biến và thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách; thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng thuế; quản lý chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Hạn chế tối đa việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao.

Trước nhiệm vụ đặt ra nêu trên, các vụ chức năng của Ngành Tài chính phải thực hiện chặt chẽ các yêu cầu về điều hành NSNN.

- Vụ NSNN tiếp tục chủ trì bám sát chỉ đạo của Chính phủ, kết luận của Ban Chấp hành TW Đảng để hoàn thiện Báo cáo đánh giá thực hiện NSNN năm 2014, dự toán NSNN năm 2015 để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (vào cuối tháng 10/2014). Tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan để tổng hợp Báo cáo quyết toán NSNN năm 2013.

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan: Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tổ chức theo dõi, bám sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; tăng cường giải pháp chống chuyển giá, hạn chế nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, kê khai không trung thực về các phải nộp NSNN. Phấn đấu thu vượt mức đánh giá báo cáo Chính phủ.

- Các Vụ, Cục và KBNN: Tích cực, chủ động trong tổ chức điều hành NSNN; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi; đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của NSNN theo dự toán và ứng vốn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều hành sử dụng dự phòng ngân sách chặt chẽ, ưu tiên để phòng chống khắc phục thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, hỗ trợ lãi suất mua gạo tạm trữ... và một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh; hạn chế tối đa trình cấp có thẩm quyền ứng trước dự toán ngân sách và ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm sau.  

2. Công tác huy động vốn:

- Kho bạc Nhà nước (KBNN): Triển khai các giải pháp để huy động theo kế hoạch đề ra, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ trong bối cảnh thị trường thuận lợi, tăng mức phát hành các kỳ hạn dài (5 năm, 10 năm, 15 năm...) để giảm áp lực trả nợ trong thời gian ngắn hạn tới.

- Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại: rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối NSNN; thực hiện huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch.

3. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 68/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-BTC ngày 8/01/2014, từng đơn vị thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng tháng, tổng hợp báo cáo Bộ tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Về công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan:

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục những hạn chế, tồn tại theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 5/8/2014; tích cực triển khai các giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bền vững và đóng góp cho ngân sách nhà nước; định kỳ hàng tuần tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ động chuẩn bị nội dung, theo dõi dư luận, báo chí trước và trong kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII liên quan đến lĩnh vực tài chính – điều hành ngân sách:

Để chuẩn bị các công việc cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc ngày 20/10/2014), các đơn vị cần khẩn trương thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện các đề án Luật, Báo cáo (Luật ngân sách nhà nước, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Báo cáo nợ công, Báo cáo tái cơ cấu doanh nghiệp, Báo cáo dự toán ngân sách năm 2015, Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn...) để báo cáo Quốc hội trước ngày 05/10/2014, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

- Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo các bộ phận trực thuộc, theo dõi sát diễn biến trong và ngoài nghị trường Quốc hội; giải thích các vấn đề dư luận báo chí và cử tri quan tâm; chuẩn bị đẩy đủ các nội dung để Bộ trưởng giải trình trước Quốc hội (nếu được yêu cầu). Các đơn vị xây dựng nội dung (cập nhật số liệu hết tháng 9/2014), hoàn thành trình Bộ trước ngày 10/10/2014.

- Trước và trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội, Thủ trưởng các đơn vị không đi công tác nước ngoài hoặc ngoại tỉnh; trừ trường hợp đã báo cáo và được Bộ phê duyệt.

- Các đơn vị cử Lãnh đạo đơn vị và cán bộ tham gia dự thính tại Hội trường và các Tổ họp Quốc hội, nắm bắt các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách để kịp thời báo cáo Bộ giải quyết. Các cơ quan chức năng sẵn sàng tiếp nhận và trả lời khi của Đại biểu Quốc hội có yêu cầu chất vấn.