6 giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của ngành Thuế

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị, sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, toàn ngành Thuế đã sự nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Những tháng cuối năm, ngành Thuế tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ...

Hội nghị trực tuyến để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, điểm cầu Trụ sở Tổng cục Thuế
Hội nghị trực tuyến để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, điểm cầu Trụ sở Tổng cục Thuế

Tại Hội nghị trực tuyến để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, diễn ra ngày 09/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, với hơn nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình công tác của năm 2021 với nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức. Ngành Thuế đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác từ thu ngân sách; tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách; cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, nâng cao năng lực phục vụ người nộp thuế (NNT) đến công tác quản lý, chống thất thu ngân sách...

"Có được những kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp..."

Nhấn mạnh điều này, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm là hết sức nặng nề. Tổng cục Thuế sẽ cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp công tác để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống thuế, trong đó tập trung các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ. Cụ thể:

Một là, toàn ngành Thuế quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý thu, phấn đầu hoàn thành vượt mức dự toán Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao năm 2021;

Hai là, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, đẩy mạnh chống chuyển giá, trốn thuế; đẩy mạnh  công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử;

Ba là, tập trung xử lý hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế và xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý;

Bốn là, hoàn thành công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực thuế theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2021; Trình Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030.

Năm là, tập trung chuẩn bị hạ tầng hóa đơn điện tử đáp ứng các quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ 01/7/2022.

Sáu là, hoàn thành và trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của 03 đơn vị mới được nâng cấp thành cấp Cục; Tiếp tục rà soát để tham mưu với Bộ Tài chính sắp xếp lại tổ chức bộ máy đối với các Chi cục Thuế đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện để nâng cấp các Đội thành Phòng thuộc Chi cục theo Quyết định số 812/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.