60/60 đơn vị hành chính tại Hưng Yên áp dụng thành công hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Nguyễn Linh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 158/SKHCN-TĐC ngày 28/3/2022 về việc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra ISO năm 2022; Quyết định số 79/QĐ-SKHCN ngày 22/4/2022 (đợt 1) và Quyết định số 140/QĐ-SKHCN ngày 18/7/2022 (đợt 2) về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Sở Nội vụ; đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra tại 60 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (trong đó có 02 đơn vị cấp tỉnh; 07 đơn vị cấp Sở, Chi cục thuộc Sở; 51 UBND xã, phường, thị trấn). Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các nội dung: Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Kết quả 2 đợt kiểm tra cho thấy, có 60/60 đơn vị đã công bố áp dụng theo Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện kiện toàn ban chỉ đạo, niêm yết công khai chính sách chất lượng tại trụ sở cơ quan; 55/60 đơn vị có ban hành mục tiêu chất lượng hàng năm; 58/60 đơn vị thực hiện đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo; 56/60 đơn vị sắp xếp hồ sơ gọn gàng, khoa học, dễ nhận biết.

Tuy nhiên, có 1/60 đơn vị chưa thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh phạm vi áp dụng HTQLCL. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những điểm chưa phù hợp và đề nghị đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật vào quy trình và cần khắc phục ngay những điểm chưa phù hợp và gửi hồ sơ khắc phục về Chi cục TCĐLCL theo đúng thời hạn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Như vậy, thông qua hoạt động kiểm tra giúp các cơ quan hành chính nhà nước nhận thấy được vai trò của việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã đem lại hiệu quả khả quan, giúp cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân.