8 nhóm giải pháp trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tài chính năm 2015

PV.

(Tài chính) Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2014, Bộ Tài chính đã quyết liệt triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC) một cách đồng bộ từ xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật cho đến việc tổ chức thực hiện và toàn diện trên các lĩnh vực tài chính, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, hải quan. Năm 2015, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, gắn công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC với công tác xây dựng pháp luật.

Năm 2015, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, gắn công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. Nguồn: internet
Năm 2015, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, gắn công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. Nguồn: internet

Đánh giá của Bộ Tài chính cho biết, năm 2015, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn  diễn biến phức tạp, mức độ cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng cao, kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng, trong khi môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của quốc gia và của doanh nghiệp nước ta còn thấp.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra với cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân nhất là giảm giờ kê khai, nộp thuế theo Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 63/NQ-CP và Chỉ thị số 24/CT-TTg còn rất nặng nề và khó khăn. Những kết quả trong năm 2014 đã thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của toàn ngành Tài chính, nhưng vấn đề quan trọng là phải đưa các nội dung cải cách thủ tục hành chính vào cuộc sống.

Trong năm 2015, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, gắn công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC với công tác xây dựng pháp luật đồng thời tập trung vào các nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện như sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo, cơ quan, đơn vị trong quán triệt, phổ biến và triển khai các chương trình, kế hoạch cải cách hành TTHC, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc cải cách TTHC, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC.

Hai, tiếp tục rà soát và đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hành chính và quy trình nghiệp vụ của cơ quan thuế và hải quan, phấn đấu giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế và hải quan (bao gồm cả thời gian nộp bảo hiểm) về mức tương đương các nước ASEAN-6 theo yêu cầu của Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ.

Ba là, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC mới, chỉ ban hành các TTHC cần thiết, hợp lý và hợp pháp, đồng thời gắn công tác kiểm soát TTHC với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Bốn là, thực hiện nghiêm việc công bố, công khai tất cả các TTHC tại cơ quan giải quyết TTHC; đăng tải, cập nhật các TTHC mới, sửa đổi bổ sung lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Năm là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật, các nội dung cải cách về thuế và hải quan, nâng cao ý thức tuân thủ chính sách, pháp luật của người nộp thuế, người khai hải quan và cán bộ, công chức. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế, phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan thuế, hải quan và người nộp thuế của tổ chức tư vấn thuế, đại lý thuế, hải quan, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và khuyến khích phát triển dịch vụ này.

Sáu là, đẩy mạnh hiện đại hóa trong quản lý thuế, hải quan thực hiện kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử qua hệ thống VNACC/VNCIS. Qua đó vừa rút ngắn thời gian kê khai nộp thuế, thời gian làm thủ tục hải quan vừa giảm thiểu quan hệ trực tiếp giữa cán bộ thuế, hải quan với người nộp thuế, người khai hải quan.

Bẩy là, tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan.

Tám là, tăng cường kiểm tra giám sát, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và tác phong ứng xử trong ngành tài chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Bộ Tài chính khẳng định, yêu cầu đặt ra đối với cải cách TTHC trong các lĩnh vực tài chính năm 2015 là rất lớn và còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành Tài chính trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên thì các mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong năm 2015 đối với cải cách TTHC trong lĩnh vực tài chính là khả thi. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước./.