8 tháng đầu năm 2020, thu nội địa đạt 59,6% dự toán

PV.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 8/2020, thu nội địa ước đạt 727.134 tỷ đồng, bằng 59,6% so với dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.

Số thu ngân sách 8 tháng đầu năm sụt giảm và không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 là do nền kinh tế chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Nguồn: internet
Số thu ngân sách 8 tháng đầu năm sụt giảm và không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 là do nền kinh tế chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Nguồn: internet

Số thu ngân sách 8 tháng đầu năm sụt giảm và không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 là do nền kinh tế chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh, hỗ trợ người nộp thuế gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, từ tháng 3 đến tháng 6/2020, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau quyết toán năm 2019 và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I và quý II năm 2020 và tiền thuê đất đối với các nhóm ngành, nhóm doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ cũng làm giảm số thu ngân sách.

Trong bối cảnh đó, cơ quan thuế các cấp đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước. Chú trọng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, trong 8 tháng, ngành Thuế đã thực hiện 41.248 cuộc thanh, kiểm tra; kiểm tra 357.323 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 34.691,5 tỷ đồng, bằng 121,2% so với cùng kỳ 2019, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 12.051 tỷ đồng, bằng 154,3% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 21.665 tỷ đồng, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.918,1 tỷ đồng bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/8/2020, thu nợ thuế đạt 17.515 tỷ đồng, bằng 41,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019. 

Công tác quản lý nợ thuế cũng được cơ quan thuế quyết liệt triển khai. Theo Tổng cục Thuế, tổng số nợ thuế tháng 8/2020 có chiều hướng tăng so với thời điểm cuối năm 2019. Nguyên nhân là do doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa nộp vào ngân sách theo quy định; một số đơn vị sản xuất lắp ráp ô tô trong nước chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kê khai phát sinh của tháng 5, tháng 6 vào ngân sách nhà nước, chờ để được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ; tiền chậm nộp tính 0,03%/ ngày tăng lên.

Bên cạnh đó, một bộ phận người nộp thuế cũng gặp phải khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Để bảo đảm nguồn thu cho ngân sách, tạo công bằng giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ. Lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/8/2020, thu nợ thuế đạt 17.515 tỷ đồng, bằng 41,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019. 

Để hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, thời gian qua, cơ quan thuế đã triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong thu, nộp thuế như: thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; hoàn thuế điện tử... đồng thời, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm không ngừng cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 

Trong những tháng còn lại của năm, ngành Thuế sẽ đẩy mạnh việc phân tích, đánh giá số thu ngân sách theo từng tháng để có giải pháp tổ chức đôn đốc thu phù hợp, nhất là một số khoản thu ngân sách trung ương; tập trung nguồn lực cho công tác thu hồi nợ thuế, trong đó chú trọng các đơn vị có số nợ thuế lớn, nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các dự không được gia hạn nhưng cố tình trây ỳ nợ thuế; mở rộng cơ sở thuế; tiếp tục cải cách hành chính... nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.