VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đề xuất bãi bỏ một số loại phí thẩm định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đề xuất bãi bỏ một số loại phí thẩm định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội

Đề xuất bãi bỏ một số loại phí, lệ phí lĩnh vực quản lý vật tư nuôi trồng thủy sản

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu một số loại phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Theo đó, Dự thảo Thông tư đề xuất bãi bỏ mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước; phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; phí thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải vào nguồn nước được quy định tại Thông tư số 270/2016/TT-BTC.

Dự thảo bổ sung mức thu phí bằng 50% mức phí hiện hành đối với trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt; 30% mức phí hiện hành đối với trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Các nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện khác tại Dự thảo Thông tư vẫn giữ nguyên so với Thông tư số 270/2016/TT-BTC.

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển do cơ quan trong ương thực hiện thẩm định, theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Trong đó, phí thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất được quy định từ 7.600.000 đến 16.400.000 đồng; phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất từ 9.400.000 đến 17.000.000 đồng; phí thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất từ 8.000.000 đến 18.400.000 đồng; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn là 3.000.000 đồng...

Dự kiến sau khi được ban hành Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM