VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đề xuất điều kiện doanh nghiệp chế xuất được hưởng chính sách thuế với khu phi thuế quan

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đề xuất điều kiện doanh nghiệp chế xuất được hưởng chính sách thuế với khu phi thuế quan

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế xuất, tạo thuận lợi thu hút vốn FDI mới, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất.

Đề xuất điều kiện doanh nghiệp chế xuất được hưởng chính sách thuế với khu phi thuế quan

Nhiều giải pháp với doanh nghiệp "chây ỳ" nghĩa vụ thuế với Nhà nước

Thu nhập từ đầu tư vốn tại nước ngoài có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Nghiên cứu đề xuất không tính thuế tiêu thụ đặc biệt với linh kiện ô tô sản xuất trong nước

Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, Bộ Tài chính đề xuất điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất gồm:

Một là, có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo chỉ đưa hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất qua cổng/cửa.

Hai là, có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); Dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng.

Ba là, có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để báo cáo quyết toán nhập- xuất- tồn về tình hình sử dụng theo quy định pháp luật về hải quan; có phần mềm giám sát hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất đảm bảo yêu cầu sao lưu, kết xuất, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan hải quan.

Về thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất, trong rường hợp nhà đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mới, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư, căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và văn bản cam kết của doanh nghiệp, cơ quan hải quan có văn bản gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư về khả năng đáp ứng hoặc không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Trường hợp nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi từ doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp chế xuất, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và có văn bản gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư về việc đáp ứng hoặc không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc được xác nhận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư quy định là doanh nghiệp chế xuất.

Doanh nghiệp phải gửi thông báo đã đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan cho Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp chế xuất, Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất hoàn thành kiểm tra việc đáp ứng điều kiện quy định và gửi văn bản xác nhận cho doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhận được văn bản xác nhận không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, doanh nghiệp được tiếp tục hoàn thiện các điều kiện quy địnhnhưng không quá 1 năm kể từ ngày Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất cấp văn bản xác nhận đầu tiên.

Khi doanh nghiệp đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định, doanh nghiệp tiếp tục có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất và đề nghị Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất kiểm tra lại điều kiện quy định nhưng không quá thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp văn bản xác nhận lần đầu. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp chế xuất, Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất có trách nhiệm hoàn thành kiểm tra lại việc đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát, hải quan và có văn bản gửi doanh nghiệp chế xuất về việc đáp ứng hoặc không đáp ứng điều kiện quy định.

Quá thời hạn 1 năm kể từ ngày ghi trên thông báo của Chi cục Hải quan, doanh nghiệp chế xuất không đáp ứng điều kiện theo quy định, doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày cơ quan hải quan có văn bản xác nhận và phải nộp đủ các loại thuế, tiền chậm nộp đối với hàng hóa nhập khẩu đã được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất sau đó đáp ứng điều kiện quy định thì có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất để thực hiện kiểm tra và xác nhận theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan, doanh nghiệp chế xuất được tiếp tục áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất có văn bản xác nhận đã đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát hải quan.

Quy định nêu trên sẽ góp phần khắc phục những hạn chế trong các quy định hiện hành về căn cứ xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất. Từ đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chế xuất được hưởng chính sách thuế với khu phi thuế quan nếu đáp ứng điều kiện quy định.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 14057/BTC-CST ngày 16/11/2020 gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan về việc bổ sung điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất. Việc bổ sung quy định này góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế xuất, tạo thuận lợi thu hút vốn FDI mới.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM