VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước Hậu Giang triển khai lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020

Công chức Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thực hiện tổng hợp báo cáo tài chính do các đơn vị gửi đến. Ảnh: Chí Trung

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang triển khai lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang vừa công bố danh sách các đơn vị thuộc đối tượng phải lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn Tỉnh.

Nhận diện gian lận báo cáo tài chính của doanh nghiệp và giải pháp khắc phục

Thời điểm lập báo cáo tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần

Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính

Nâng cao chất lượng thông tin về tài sản công phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước

Để đảm bảo công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 được kịp thời, đúng quy định và tiến độ đề ra, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang vừa công bố danh sách 38 đơn vị cấp tỉnh và 35 đơn vị cấp thành phố thuộc đối tượng lập Báo cáo tài chính nhà nước 2020.

Đồng thời, công bố danh sách cán bộ hỗ trợ nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp địa chỉ khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng trên cổng thông tin điện tử (https://bctcnn.vst.mof.gov.vn); quy định thời hạn gửi Báo cáo tài chính nhà nước. Kho bạc Nhà nước Hậu Giang cũng đã lưu ý một số nội dung liên quan đến việc gửi báo cáo cung cấp thông tin năm 2020 đối với UBND xã, ban quản lý dự án.

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang cũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát các hướng dẫn của Bộ Tài chính, rà soát theo dõi, hạch toán kế toán các tài sản là kết cấu hạ tầng theo đúng quy định tại Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi đảm bảo chính xác, đầy đủ.

Chú trọng công tác tổ chức đào tạo tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu về báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính nhà nước; Tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa, từ đó tranh thủ sự ủng hộ, cũng như sự chia sẻ về các khó khăn, thách thức trong quá trình lập Báo cáo tài chính nhà nước của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, địa phương...

Trước đó, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang cũng đã hoàn thành Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 trình UBND Tỉnh để báo cáo HĐND Tỉnh tại kỳ họp HĐND Tỉnh tháng 12/2020. Số liệu tổng hợp phân tích tại Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 đã đánh giá tổng thể bức tranh tài chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát các hướng dẫn của Bộ Tài chính, rà soát theo dõi, hạch toán kế toán các tài sản là kết cấu hạ tầng theo đúng quy định; Tổ chức đào tạo tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu về Báo cáo tài chính nhà nước; Tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc lập Báo cáo tài chính nhà nước...

Về cơ bản, các thông tin cung cấp từ các đơn vị cho Kho bạc Nhà nước đã đảm bảo đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước và Thông tư số 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Nội dung của Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 cũng đã cập nhật, bổ sung thêm các vấn đề về lưu chuyển tiền tệ; số liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng nước sạch nông thôn do địa phương quản lý...

Tuy nhiên, việc lập Báo cáo tài chính nhà nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi các đơn vị liên quan cần tiếp tục chủ động phối hợp, nghiên cứu triển khai đồng bộ các giải pháp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM