VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra, trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế nhằm phấn đầu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách (NSNN) mà Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Áp dụng thành công hoá đơn điện tử mở ra một trang mới trong công tác quản lý thuế

Ngành Thuế thu hồi nợ thuế đạt 16.245 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm của ngành Thuế tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021

Ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt gần 14 nghìn tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, toàn ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thi đua phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Nhờ đó, số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao nói riêng và nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 nói chung, trong những tháng cuối năm, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022. Đồng thời, triển khai thực hiện xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2023 và dự kiến thu giai đoạn 3 năm 2023-2025.

Trong các tháng cuối năm, cơ quan Thuế tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp phù hợp để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch.

Đối với Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh, trọng tâm của quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử và 3 trụ cột cơ bản gồm: Thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị và Cục trưởng các Cục Thuế căn cứ Chiến lược đã được phê duyệt và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra tại Chiến lược để chủ động xây dựng kế hoạch hành động tại đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện 5 năm, hàng năm, góp phần cùng toàn ngành Thuế triển khai hiệu quả Chiến lược và hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Chiến lược.

Cơ quan Thuế các cấp tiếp tục rà soát thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu tại Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình được giao; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về HĐĐT, toàn ngành Thuế tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu lớn về HĐĐT và các công cụ khai thác, phân tích, quản lý, sử dụng dữ liệu từ HĐĐT phục vụ công tác quản lý thuế; ứng dụng công nghệ AI phân tích, đối soát dữ liệu HĐĐT, quản lý, phân tích rủi ro nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm, tập trung sớm hoàn thành Nghị định sửa Nghị định số 126/NĐ-CP quy định một số điều của Luật quản lý thuế và 05 thông tư trong chương trình năm 2022, trong đó chú ý các Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng... Hoàn thành Đề án xây dựng kế hoạch thực hiện công tác luân chuyển, điều động theo quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 30/8/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, trình Bộ xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục quán triệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, đặc biệt là các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế; Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiết kiệm chống lãng phí...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM