VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia năm 2022

Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ luôn đảm bảo chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia năm 2022

Thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chuẩn bị tốt mọi nguồn lực triển khai thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng khi có tình huống đột xuất phát sinh.

Xuất cấp hơn 484 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang

Xuất cấp 263 tấn hạt giống từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận

Xuất cấp hơn 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh

Đề xuất sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có Công văn số 621/TCDT-KH gửi Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) để báo cáo bổ sung về định hướng giải pháp tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia năm 2022.

Theo đó, tại Công văn số 621/TCDT-KH, Tổng cục Dự trữ Nhà nước bổ sung định hướng, giải pháp tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia năm 2022.

Cụ thể, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia; xây dựng và ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành dự trữ quốc gia.

Xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành các Đề án: Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tập trung triển khai thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2023 - 2025); tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền mua bổ sung, mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp; bố trí dự trữ các mặt hàng thiết yếu, chiến lược tại các địa bàn, khu vực trọng điểm trên cả nước, bảo đảm có đủ nguồn lực chủ động ứng phó nhanh, hiệu quả khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương, nhất là việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm ngân sách nhà nước và công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo các quyết định của cấp có thầm quyền, đảm bảo nguồn lực dự trữ quốc gia được sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tích cực khảo sát, nắm bắt thông tin thường xuyên về giá trên thị trường, phối hợp với Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính), các đơn vị để theo kịp giá thị trường, chủ động triển khai kế hoạch mua bán năm 2022 kịp thời vụ và đúng thời điểm, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Đồng thời, chuẩn bị tốt mọi nguồn lực triển khai thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng khi có tình huống đột xuất phát sinh.

Bên cạnh các nội dung trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chủ động đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tập trung triển khai thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2023 - 2025); tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền mua bổ sung, mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp; bố trí dự trữ các mặt hàng thiết yếu, chiến lược tại các địa bàn, khu vực trọng điểm trên cả nước, bảo đảm có đủ nguồn lực chủ động ứng phó nhanh, hiệu quả khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM