Agribank tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ

Mai Mai

Ngày 15/4/2021, Agribank tổ chức Hội nghị phát triển sản phẩm dịch vụ năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 175 điểm cầu trên toàn hệ thống Agribank.

Phát triển sản phẩm dịch vụ là nội dung và nhiệm vụ quan trọng luôn được Agribank quan tâm đẩy mạnh thực hiện trong những năm qua.

Agribank đặt mục tiêu đến 2025, tăng trưởng doanh thu phí dịch vụ hàng năm đạt bình quân từ 15-17%, tỷ lệ thu ròng dịch vụ trong tổng thu nhập đạt trên 15-16%. 

Thống kê, trong giai đoạn 2016-2020, mặc dù nền kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, song thu từ dịch vụ của hệ thống Agribak đạt kết quả khá tích cực.

Năm 2020, thu dịch vụ trong toàn hệ thống đạt 7.109 tỷ đồng, vượt 14,7% so với mục tiêu tại Đề án chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ thu ròng đạt trên 12,39%, thu dịch vụ đã trở thành nguồn thu ổn định, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu thu nhập của chi nhánh và hệ thống.

Với kết quả đó, hệ thống Agribank đã hoàn thành các mục tiêu đề ra về phát triển sản phẩm dịch vụ trong giai đoạn 2016-2020 (tăng trưởng thu dịch vụ từ 15% mục tiêu đến 2020 đạt 6200 tỷ, tỷ lệ thu ròng dịch vụ/tổng thu nhập ròng dịch vụ/tổng thu nhập ròng 12%), nhiệm vụ cụ thể về thị trường, khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối... Uy tín, thương hiệu Agribank theo đó được cải thiện; được các tổ chức xếp hạng uy tín quốc tế đánh giá cao, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển giai đoạn tới. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển sản phẩm dịch vụ của hệ thống Agribank hiện nay còn nhiều gặp khá nhiều khó khăn, hạn chế do thiếu tính liên kết và đồng bộ...

Để tiếp tục giữ vững vị trí là ngân hàng thương mại bán lẻ hàng đầu Việt Nam, ông Phạm Đức Ấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết: Thời gian tới, hệ thống Agribank cần thực hiện tốt vai trò chủ lực trong cung ứng sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng đối với thị trường nông nghiệp nông thôn.

Cùng với đó, tiếp tục phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, các kênh phân phối đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ, gắn với mục tiêu khách hàng là trọng tâm. Agribank đặt mục tiêu đến 2025, tăng trưởng doanh thu phí dịch vụ hàng năm của hệ thống đạt bình quân từ 15-17%, tỷ lệ thu ròng dịch vụ trong tổng thu nhập đạt trên 15-16%. 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Agribank tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý, tạo động lực chuyển biến mạnh mẽ.

Cùng với đó, triển khai các phương án nâng cao năng lực, tiện ích của các dịch vụ; Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ trên cơ sở đầu tư mạnh mẽ đổi mới, nâng cấp nguồn lực công nghệ theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm gắn với mục tiêu ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ, có chính sách cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng…