Áp dụng quy định mới về giá mua thóc dự trữ nhà nước

PV.

(Tài chính) Theo Quyết định số 434/QĐ-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 4/3/2014, giá mua tối đa (đã có thuế Giá trị gia tăng) thóc rời vụ Đông Xuân năm 2013 - 2014 đủ tiêu chuẩn nhập kho dự trữ nhà nước giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ là 6.300 đồng/kg.

Theo Quyết định trên, giá mua tối đa (đã có thuế giá trị gia tăng) thóc rời vụ Đông Xuân năm 2013 - 2014 đủ tiêu chuẩn nhập kho dự trữ Nhà nước (chỉ tiêu chất lượng theo Thông tư số 204/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ Nhà nước đối với thóc), giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long, Tây Nam Bộ và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh là: 6.300 đồng/kg.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, mức giá trên chỉ áp dụng đối với khối lượng thóc nhập kho tại các đơn vị nêu trong Công văn số 214/TCD–KH ngày 20/02/2014 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Căn cứ mức giá mua tối đa trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước quy định giá cụ thể nhưng không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua và không được cao hơn mức giá tối đa tại quyết định này. Đồng thời thực hiện việc mua thóc theo quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng thóc mua dự trữ nhà nước; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước. Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm về hồ sơ báo cáo.