Thông tư 26/2024/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC hướng dẫn quyết toán kinh phí chuẩn bị Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế

PV.

Thông tư 26/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC hướng dẫn quyết toán kinh phí chuẩn bị Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế.

Mời đọc giả xem Thông tư số 26/2024/TT-BTC.