Bộ Tài chính:

Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Linh Trang

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 459/QĐ-BTC về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định số 459/QĐ-BTC nêu rõ, các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 và nội dung Quyết định này chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảm đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ động bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong kế hoạch này trong công việc, văn bản để báo cáo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Quyết định cũng nêu rõ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả.

Trong kế hoạch cụ thể, Bộ Tài chính đưa ra những mục tiêu để hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến giá nước; hoàn thành và trình Quốc hội dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi; hoàn thiện việc lập, phê duyệt các quy hoạch ngành quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 liên quan đến an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước; lập và phê duyệt các quy hoạch có quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành gắn với đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước…