VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thu, chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2018

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2018 ước tính đạt 490,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 394,5 nghìn tỷ đồng, bằng 35,9%; thu từ dầu thô đạt 21,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 73,9nghìn tỷ đồng, bằng 41,3%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 51,8 nghìn tỷ đồng, bằng 31,1% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 66,3 nghìn tỷ đồng, bằng 29,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 82,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,7%; thu thuế thu nhập cá nhân 41,1 nghìn tỷ đồng, bằng 42,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 29,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 41,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,6%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2018 ước tính đạt 470,3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 339,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,1%; chi đầu tư phát triển đạt 82,6 nghìn tỷ đồng, bằng 20,7%; chi trả nợ lãi 46,3 nghìn tỷ đồng, bằng 41,1%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM