Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam: An toàn là mục tiêu số 1

Theo daibieunhandan.vn

Bằng việc giám sát định kỳ hàng tháng, quý, năm đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền mà còn bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng cũng như của toàn hệ thống theo các quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ

Tại buổi làm việc với BHTGVN, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà BHTGVN cần triển khai thực hiện gồm: Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản pháp luật liên quan nâng cao vai trò, vị trí của BHTGVN trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng cũng như bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thanh tra giám sát NHNN để hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định điều chỉnh hạn mức trả BHTG; chủ động nghiên cứu, cân đối nguồn lực để vừa đầu tư hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi, tăng cường năng lực tài chính của BHTGVN, vừa tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; chú trọng công tác giám sát các tổ chức tín dụng; tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro, vi phạm trong hoạt động ngân hàng.

Theo đó, bằng việc đầu tư Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) hợp phần BHTGVN, các hoạt động nghiệp vụ của Công ty đã có bước tiến đáng kể về cơ sở hạ tầng thông tin trong việc hỗ trợ, nâng cao hiệu quả bảo vệ người gửi tiền.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHTGVN Ngô Quang Lương, với dự án trên, BHTGVN sẽ thực hiện hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ thông tin. Trong đó, tập trung cải tiến các quy trình trong giám sát rủi ro, quản lý thông tin, tài chính, hậu cần và xử lý.

Việc triển khai thành công dự án và đưa hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông mới vào sử dụng sẽ hỗ trợ BHTGVN trở thành một tổ chức bảo hiểm tiền gửi tiên tiến, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tăng cường chia sẻ và sử dụng thông tin kỹ năng phân tích, đánh giá, cảnh báo rủi ro.

Bảo đảm sự an toàn và lan tỏa của chính sách

Để bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016 -2020, BHTGVN đang triển khai đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 như nghiên cứu, đề xuất với NHNN xem xét trình các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Đồng thời, chủ động triển khai, hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản trị điều hành theo đúng kế hoạch; tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN và hướng tới các chuẩn mực quốc tế; đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.

Tăng cường quản lý, quản trị tốt nguồn vốn, công tác hạch toán kế toán, tài chính tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp điều hành giữa các nghiệp vụ như: lao động, tiền lương, đầu tư, tài chính - kế toán, quản lý nguồn nhân lực, bảo đảm tăng năng suất lao động; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm soát - kiểm toán nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý; chú trọng xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông để chính sách bảo hiểm tiền gửi lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp dân cư.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng như định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, NHNN, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra, Phó Tổng giám đốc Ngô Quang Lương cho biết, BHTGVN đang và sẽ nỗ lực nâng cao năng lực của tổ chức, tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ.

Qua đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền ngày càng được bảo đảm tốt hơn và đóng góp có hiệu quả vào hoạt động an toàn, lành mạnh của các tổ chức tín dụng.