VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

Đây là chủ đề phong trào thi đua yêu nước của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, do Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V diễn ra ngày 14/10/2020, nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân và các chủ thể tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025.

Ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao

Đẩy mạnh thanh tra để ngăn ngừa vi phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội thanh tra, kiểm tra 3.155 đơn vị trong 9 tháng đầu năm

Những vấn đề cần lưu ý về bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ đặt ra với ngành BHXH Việt Nam là hết sức nặng nề với những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 17 Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân của ngành BHXH.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 17 Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân của ngành BHXH.

Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số

Phát huy các thành tích đã đạt được, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ tập trung sức lực và trí tuệ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH; triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT… Để hiện thực hóa mục tiêu này, phong trào thi đua yêu nước của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung triển khai các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI, khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong Ngành, tạo thành cao trào hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ hai, triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những chỉ tiêu định lượng phấn đấu cụ thể, nội dung thiết thực. Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Phấn đấu kết thúc giai đoạn đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH mức 85%.

Phấn đấu hàng năm hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, góp phần đẩy lùi thông tin xấu, độc. Các cơ quan truyền thông, báo chí của Ngành tích cực phát hiện, tuyên truyền, biểu dương tấm gương người tốt việc tốt, góp phần nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, đặc biệt là các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống BHXH Việt Nam theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; có chế tài xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm, làm chậm, làm kém hiệu quả.

Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Đảm bảo chất lượng khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc...

Thứ sáu, xây dựng và phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể của các đơn vị trong Ngành, nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của Ngành. Duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong văn minh, lịch sự, nghiêm túc; thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tiên phong, gương mẫu của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc

Ghi nhận những kết quả phong trào thi đua của ngành BHXH Việt Nam 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Ngành đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Tại Đại hội, thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho 11 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân của ngành BHXH Việt Nam.
Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân của ngành BHXH Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 08 tập thể. Tiếp đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể.

Đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc của Ngành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM