VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Giảm trừ tới 5% tiền bồi thường nếu chủ xe cơ giới không thông báo tai nạn

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giảm trừ tới 5% tiền bồi thường nếu chủ xe cơ giới không thông báo tai nạn

Đó là một trong những quyền của doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Có thể tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới qua internet

Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có nghĩa vụ gì?

"Chặn" gian lận trong kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP nêu rõ, ngoài các quyền theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp đầy đủ và trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm; xem xét tình trạng xe cơ giới trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Đặc biệt, doanh nghiệp bảo hiểm được giảm trừ tối đa 5% số tiền bồi thường thiệt hại đối với tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thông báo tai nạn cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định hoặc sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ thông báo khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm.

Sau khi đã thực hiện tạm ứng bồi thường theo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu Ban điều hành Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm còn có quyền đề nghị cơ quan Công an cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn theo quy định.

Doanh nghiệp bảo hiểm cũng được quyền kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phù hợp với thực tế triển khai loại hình bảo hiểm này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM