Mức thu phí bảo hiểm bắt buộc của xe cơ giới mới nhất

Mức thu phí bảo hiểm bắt buộc của xe cơ giới mới nhất

Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới mới nhất được quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định về bảo hiểm bắt buộc của chủ xe, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch về bảo hiểm bắt buộc

Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch về bảo hiểm bắt buộc

Việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là cần thiết nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất và minh bạch về bảo hiểm bắt buộc.