VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý, sử dụng minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã xây dựng nhiều công trình đề phòng hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ tại khắp các địa phương trên cả nước.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý, sử dụng minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý và sử dụng minh bạch, hiệu quả và đúng mục đích theo quy định.

Phối hợp triển khai hiệu quả quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Giảm trừ tới 5% tiền bồi thường nếu chủ xe cơ giới không thông báo tai nạn

Có thể tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới qua internet

Theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được hình thành từ các nguồn sau: Đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Thu từ lãi tiền gửi; Số dư Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm trước được chuyển sang năm sau sử dụng; Các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là Quỹ được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo an toàn xã hội.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đóng góp, được quản lý tập trung tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, có tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại và được sử dụng con dấu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP nêu rõ, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý và sử dụng minh bạch, hiệu quả và đúng mục đích theo quy định tại Nghị định này.

Báo cáo quyết toán năm của Quỹ (đã được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận) phải được gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm), các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trước ngày 31/3 của năm kế tiếp và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam toàn bộ nội dung báo cáo quyết toán năm của Quỹ kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM